YHDISTYS | HALLITUS | JÄSENEKSI | INFO | SEMINAARI | KANNANOTOT

 

Yrityssaneeraus pähkinänkuoressa

I Yrityssaneerauksen tarkoitus, edellytykset ja esteet

1 Tarkoitus (YSL 1 §)

* Taloudellisissa vaikeuksissa olevan jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen.

2 Edellytykset (YLS 6 §)

* Velallinen ja kaksi velkojaa, joilla väh. 20 % velkapääomasta hakevat tai velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai velallinen on maksukyvytön.

3 Esteet (YSL 7 §)

* konkurssissa tai selvitystilassa;
* todennäköistä, ettei ohjelmalla voida poistaa maksukyvyttömyyttä tai sen uusiutumista muuten kuin tilapäisesti;
* todennäköistä, etteivät varat riitä saneerauskuluihin ja menettelyn alkamisen jälkeisiin velkoihin;
* kirjanpito oleellisesti puutteellisessa kunnossa;
* on perusteltu syy olettaa, että hakemuksella pyritään pääasiallisesti velkojan perintätoimien estämiseen tai muuhun velkojan tai velallisen oikeuden loukkaamiseen;
* on perusteltu syy olettaa, ettei ohjelmaa saada aikaan tai vahvistettua.


II Hakemusvaihe

1 Hakija

* hakijana on maksukyvytön tai maksukyvyttömyys-uhan alla oleva elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys;

* hakijan toiminta omaa osittain tai kokonaan kannattavan liiketoiminnan edellytykset;
* yrityksen koko toiminta on saneerattavissa, pelkkään velkojen leikkaamiseen suhtaudutaan kriittisesti; saneeraushakemuksessa tulee tai ainakin on hyvä olla alustava visio mahdollisista tai välttämättömistä saneeraustoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista talouteen ja toimintaan. Pyrkimys on osoittaa se, että yrityksen toiminta on saneerauskelpoinen ja vähintäänkin saatettavissa kannattavaksi.
* yhtiötä ei ole asetettu konkurssiin tai selvitystilaan eikä laissa mainittuja esteitä ole (ks. edellä edellytykset ja esteperusteet YSL 6 § ja YSL 7.1 §).

2 Hakemus

* yrityssaneerausta haetaan kirjallisesti ”saneeraustuomioistuimiksi” määritellyiltä käräjäoikeuksilta, joita on 19;
* hakemuksen voi tehdä yritys tai velkoja(t), myös yhteishakemus on mahdollinen;
* hakemus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee vastata liitteineen YSL:n ja YSA:n minimivaatimuksia;
* hakemukseen voidaan sisällyttää väliaikaisten maksu- perintä-, vakuudenasettamis- ja täytäntöönpanokieltojen vaatimus ja, mikäli perustellut syyt ovat olemassa oikeus määrää kiellot erillisellä päätöksellä;

3 Välivaihe (= hakemuksen ja aloituspäätöksen välinen aika)

* yrityksen toimintaa jatketaan normaalisti;
* mahdollisten toiminnan saneerausten suunnittelu ja toteutus tulisi heti aloittaa;
* mikäli väliaikaiset kiellot ovat voimassa, niin ennen kieltojen asettamista syntyneitä maksuja; ei saa maksaa, ulosottoviranomaiset eivät saa suorittaa perintää eikä ko. veloille saa asettaa vakuutta sekä mahdolliset muut täytäntöönpanot tulee keskeyttää.

4 Hakemuksen käsittely oikeudessa

* oikeus pyytää suuremmilta velkojilta saneerauksen aloittamisesta lausumat (mikäli velkojat, joiden saatavat ovat yli 80 % koko velkapääomasta, vastustavat hakemusta, aloittamispäätöksen saaminen on korostetun vaikeaa);
* velkojien tekemiin vastustaviin lausumiin saadaan antaa vastineet;
* aloittamispäätös tehdään pääsääntöisesti oikeuden kansliakäsittelyn jälkeen;
* ristiriitaisissa ja epäselvissä tilanteissa, yleensä jonkun asianosaisen pyynnöstä, oikeus järjestää istuntokäsittelyn, jonka jälkeen oikeus päättää menettelyn aloittamisesta tai hakemuksen hylkäämisestä.


III Menettelyvaihe (= aloituspäätöksen ja ohjelman vahvistamisen välinen aika)

1 Toiminnan jatkuminen ja – saneeraaminen

* päättäessään saneerausmenettelyn aloittamisesta oikeus määrää menettelylle selvittäjän, jonka valvonnassa yrityksen toiminta jatkuu;
* selvittäjä tekee tarvittavat ilmoitukset laissa ja oikeuden aloituspäätöksessä määrätyille tahoille;
* selvittäjä laatii perusteellisen selvityksen yrityksen tilasta ja ilmoittaa siitä velkojille ja muille asiaan osallisille (ns. taloudellinen selvitys);
* selvittäjä laatii yhteistyössä päävelkojien ja velallisen kanssa ehdotuksen saneerausohjelmaksi, joka sisältää esityksen toiminnalliseksi saneeraukseksi sekä esityksen tehdyistä ja mahdollisesti vielä tehtävistä taloudellisista, toiminnallisista tai muista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista toimintaan, ohjelma-ajan määrittämisen, ehdotukset saneerausvelkojen leikkauksesta ja velkojen maksua koskevan ohjelman velkoja-/velkakohtaisesti sekä ehdotuksen valvojasta ja velkojien keskinäisestä ryhmäjaosta.
* asiaan osalliset voivat laatia oman(t) saneerausohjelmaehdotuksen, mikä on kuitenkin käytännössä harvinaista.
* oikeus voi määrätä menettelyajaksi velkojatoimikunnan, joka toimii selvittäjän apuna ja hyväksyy selvittäjän palkkion. Jollei velkojatoimikuntaan ole, selvittäjän palkkiosta päättää menettelyn päätteeksi tuomioistuin.

2 Saneerausohjelman käsittely

* asianosaisten kuuleminen ohjelmaehdotuksesta; väitteet ja lausunnot;
* saatavien riitautukset ja niiden käsittely;
* ehdotuksen mahdollinen muuttaminen;
* äänestysmenettely lopullisesta ehdotuksesta tai ehdotuksista

3 Saneerausohjelman vahvistaminen

* ehdotuksen saatava pääsäännön mukaan yli puolen äänestykseen osallistuvista velkojista (pääluku) ja velkapääomasta (euromäärä) kannatus jokaisessa velkojaryhmässä;
* toissijaisesti ehdotus voidaan hyväksyä, jos ohjelman puolesta on äänestetty vähintään yhdessä velkojaryhmässä ja kaikkien puolesta äänestäneiden velkojien velkamäärä edustaa vähintään 20 %:ia kaikista tunnetuista äänestäneiden velkojien saatavista (+ tietyt erityisehdot) ja YSL 54 §:n muut ehdot täyttyvät;
* tietyissä tilanteissa ohjelmaa ei voida edellä mainittujen ehtojen vallitessakin ohjelma jättää vahvistamatta (esim. ehdotus käsitelty lain vastaisesti tai tietynlainen rikollinen menettely);
* selvittäjä laatii äänestysselvityksen
* asianosaisten kuuleminen vielä tarvittaessa
* vahvistamisedellytysten tutkinta oikeudesta saatujen lausumien pohjalta
* päätös ohjelman vahvistamisesta ja vahvistamatta jättämisestä.
* oikeus määrää ohjelmalle valvojan.
* yrityssaneeraus prosessuaalisena menettelynä lakkaa ohjelman vahvistamiseen, jonka jälkeen yritys palaa juridisesti ns. normaalitilaan, joskin sillä on saneerausohjelman mukaiset ehdot toteutettavanaan.


IV Ohjelmavaihe

* yrityksen toiminta jatkuu vähintään saneerausohjelman mukaisesti ja toiminnan on oltava kannattavaa viimeistään ohjelmassa esitetyssä aikataulussa;

* valvoja valvoo, että velkojille maksetaan ohjelman mukaiset suoritukset;
* valvoja raportoi ohjelman mukaisesti yrityksen taloudellisen tilan kehityksestä velkojille ja muille asiaan osallisille ja suorittaa ohjelman ylittävän tuloksen jakamisen yritykselle ja velkojille;
* valvoja ilmoittaa ohjelman päättymisestä velkojille, muille asiaan osallisille ja käräjäoikeudelle.


 
©Copyright 2013 Yrityssaneerausyhdistys ry.